organization_chart270759

ด้วยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีคำสั่งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศเพื่อให้การบริหารโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. บริหารโครงการเสียงปฏิรูปประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายใต้โครงการเสียงปฏิรูปประเทศ
3. ดำเนินการอื่นใด ตามที่ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมอบหมาย

Share Button