Monthly Archives: ธันวาคม 2015

test

test

Share Button

ทดสอบ

whip2
Share Button

ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย

5

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรองประธาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (วิป ๓ ฝ่าย) ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และรายงานของสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….

โดยมีนายสมเดช นิลพันธุ์ รองประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา นายประยูร เชี่ยววัฒนา รองประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา พลตรี สุภมนัส ภารพบ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และนายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือ เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจ ถึงประเด็นที่ควรนำเสนอและตอบคำถามต่อที่ประชุมวิป ๓ ฝ่าย

Share Button

พิธีมอบรางวัลการประกวด Mascot

DSC_0339

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มอบหมายให้นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด Mascot จัดโดยคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชนได้รู้จักเว็บไซต์ และเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ คือ แบบตราสัญลักษณ์ที่ ๑๗ ของ นางสาวณัฐวดี คำไพเราะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก ได้รับรางวัลเป็น Acoustic Guitar ของนายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร กรรมการ และบัตรห้องพักโรงแรมเม้าเท้นบีช พัทยา จำนวน ๑ ห้อง/๑ คืน พร้อมอาหารเช้า มอบรางวัลโดยนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ให้เกียรติในการมอบรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง คือแบบตราสัญลักษณ์ที่ ๑๓ ของนายนำพล นัยยุติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับรางวัลเป็นบัตรห้องพักโรงแรมเม้าเท้นบีช พัทยา จำนวน ๑ ห้อง/๑ คืน พร้อมอาหารเช้า มอบรางวัลโดยนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ให้เกียรติในการมอบรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง คือแบบตราสัญลักษณ์ที่ ๑๕ ของนายกฤษดา กาวิลเครือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก ได้รับรางวัลเป็นบัตรห้องพักโรงแรมเม้าเท้นบีช พัทยา จำนวน ๑ ห้อง/๑ คืน พร้อมอาหารเช้า มอบรางวัล โดยศาสตราจารย์พิเศษ กระแส ชนะวงศ์ ให้เกียรติในการมอบรางวัล

Share Button