Monthly Archives: พฤศจิกายน 2016

“ประธาน สนช.” กราบบังคมทูลอัญเชิญ “สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เป็นรัชกาลที่ 10

559000012331504

สภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมนัดพิเศษ รับทราบตามที่คณะรัฐมนตรีแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นองค์พระรัชทายาทไว้แล้ว เตรียมกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

วันนี้ (29 พ.ย.) ที่อาคารรัฐสภาเมื่อเวลา 11.19 น. ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 76/2559 เป็นพิเศษ โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีสมาชิกมาประชุมจำนวน 243 คน โดยนายพรเพชรได้แจ้งระเบียบวาระต่อสมาชิกเรื่องการดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตามที่ได้มีประกาศของพระราชสำนักราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2559 เรื่องแจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์ พ.ศ. 2467 แจ้งว่า บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรัชทายาทไว้แล้ว ครม.จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และประธานรัฐสภาเรียกประชุมเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์สืบไป

นายพรเพชรกล่าวว่า ตามที่ที่ประชุม สนช.ทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติ ครม.แล้ว ในขั้นตอนต่อไป จะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยต่อไป ตามบทของบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 2 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 23 และในโอกาสอันเป็นมหามงคลตนขอให้สมาชิกทุกคนยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ และกล่าวคำถวายพระพรพร้อมกัน โดยสมาชิกได้ยืนขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าคำ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปทั่วห้องประชุมรัฐสภา จากนั้นนายพรเพชรได้สั่งปิดประชุมเมื่อเวลา 11.23 น.

Share Button

นายกฯ แถลง ราชอาณาจักรไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ แล้ว

eywwb5wu57mynkouqptrzuonkknw8q4d0untlylufpvwlwn5mypczz

นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ ทรท. ราชอาณาจักรไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้ว ตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ ของประมุข 3 ฝ่าย ขอคนไทยแปลงความทุกข์โศกให้เป็นพลังของแผ่นดิน

วันที่ 1 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ในฐานะตัวแทนรัฐบาล กล่าวว่า รัฐบาลขอประกาศให้ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักร และในต่างประเทศทั่วโลก ทราบทั่วกันว่า บัดนี้ประเทศไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้วตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายกรัฐมนตรี และประธานศาลฎีกา ร่วมเป็นสักขีในพิธีประวัติศาสตร์นี้ และทรงพระกรุณารับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญ ดังที่ต่อมาได้มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อแจ้งประชาชนแล้ว การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ และโบราณราชประเพณีทุกประการ ทั้งสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารที่พระราชทานไว้ตั้งแต่แรกว่า ในระหว่างที่พระองค์เองและประชาชนกำลังทุกข์โศกอย่างใหญ่หลวงจากการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ยังไม่ควรดำเนินการเรื่องการสืบราชสมบัติทันทีในขณะนั้น หากแต่ควรรอจนการบำเพ็ญพระราชกุศลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่ง ซึ่งบัดนี้ถึงเวลาการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารคือครบ 50 วัน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถวายบังคมพระบรมศพแล้วนับล้านคน จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งยังสอดคล้องกับคตินิยมในนานาประเทศที่ว่า ราชอาณาจักรย่อมไม่ว่างเว้นขาดตอนจากการมีพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการเริ่มราชการใหม่จึงมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็นต้นไป

ณ บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมงกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงสถิตอยู่ในพระราชสถานะองค์พระรัชทายาทมาตั้งแต่พุทธศักราช 2515 นัดเป็นเวลาถึง 44 ปี จึงทรงเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ส่วนการจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชขัตติยประเพณีที่เรียกว่า ” พระราชพิธีพระบรมมาราชาภิเษก ” นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัย ซึ่งมีพระราชดำริแล้วว่า ควรดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศแล้ว

พี่น้องประชาชนทั้งหลาย ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงวางไว้แล้วตลอดเวลา 70 ปี จะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง เมื่อประกอบเข้ากับความศรัทธาเชื่อมั่นและสัตยาธิษฐานที่มหาชนชาวสยามทุกรูปทุกนามพร้อมใจกันเปล่งวาจาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 และมากล่าวย้ำพร้อมกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ว่า จะทำดีเพื่อพ่อ จะจดจำคำของพ่อ จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป จะสืบสานพระบรมราชปณิธาน คิดดี พูดดี ทำดี ซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี และจะอยู่อย่างพอเพียง รัฐบาลเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นดุจปราการอันมั่งคง บนพื้นฐานอันแข็งแกร่ง ประการสำคัญคือ ด้วยพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีท่ามกลางความเพียรอันบริสุทธิ์ของเราทั้งหลาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงเป็นพระรัชทายาทที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา และมีโอกาสโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในที่ต่าง ๆ มากว่า 44 ปี บัดนี้ทรงเป็นพระประมุข เป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงเจริญรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชบุพการีทั้งสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมาแล้วอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ ดังนั้น แม้เราต่างก็รู้ว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักและเคารพย่อมเป็นทุกข์ แม้การสูญเสีย ความวิปโยค จะเป็นวิกฤตที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่เราทั้งหลายควรใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส แปลงความทุกข์โศกให้เป็นพลังของแผ่นดิน พลังที่แม้จะไม่มีพระผู้เป็นพลังของแผ่นดินทางพระรูปกายอยู่คุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อม แต่พลังของแผ่นดินยังจะมีอยู่ต่อไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาเชื่อมั่น ในพระบรมราชปณิธานและศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ พระบรมราชปิโยรสเป็นผู้นำแทนพระองค์

พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ขอให้เราทุกคนร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระปิยมหากษัตริย์ นักพัฒนา เป็นอาทิ ได้โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ให้ทรงพระเจริญ สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อม อาณาประชาราษฎรชาวไทยและประเทศไทย ให้สามารถพัฒนา จนประสบความสำเร็จ บังเกิดความเจริญรุ่งเรือง มีสันติสุขและความสามัคคีปรองดอง สมดังพระราชปณิธาน ปรารถนา ภายใต้การปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตราบกาลนานเทอญ

Share Button

“พล.อ.เปรม”นำนายกรัฐมนตรี ประธานสนช. และประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมฯ เพื่ออัญเชิญขึ้นทรงราชย์

img_2195

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า มีหมายพระราชกิจประจำวันแจ้งว่า เวลา 18.30 น.วันนี้ (1ธันวาคม59) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าฯ

โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาท เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์

เมื่อเวลา 08.30น.วันที่ 1 ธ.ค. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ขั้นตอนของการอัญเชิญองค์พระรัชทายาทเพื่อสืบราชสันตติวงศ์ในส่วนของ สนช. สมบรูณ์ครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว จากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของสำนักพระราชวังที่จะดำเนินการต่อไป ส่วนขั้นตอนต่างๆจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์หรือไม่ ทางสำนักพระราชวังจะเป็นผู้พิจารณา

Share Button

วิษณุ แจง 4 ขั้นตอนอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เผย ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงการไว้ทุกข์

34-14-e1480414075112

เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่า กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 23 มี 4 ขั้นตอน 1. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) แจ้งเรื่องไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) 2.ประธาน สนช.แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ 3.ประธาน สนช.เข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ และ 4.เมื่อพระองค์ทรงรับ ประธาน สนช.จะแจ้งให้ประชาชนทราบ เมื่อ 4 ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องเรียกพระองค์ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงจะเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชอำนาจเท่ากันทุกประการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา

เมื่อถามว่า เวลานี้สามารถเรียกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ว่าในหลวงได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ เพราะต้องรอให้ขั้นตอนต่างๆแล้วเสร็จ

นายวิษณุ กล่าวว่า จากเดิมที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการไว้ทุกข์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐ แต่งกายไว้ทุกข์ 1 ปี และเชิญชวนประชาชนปฏิบัติอย่างเดียวกับตามประเพณีนิยม วันนี้ที่ประชุม ครม. ได้นำประกาศดังกล่าวมาพิจารณา ซึ่งที่ประชุมชื่นชมประชาชนว่าปฏิบัติดีอยู่แล้วและขอให้ปฏิบัติต่อไป และรัฐบาลไม่มีการกำหนดให้แต่งขาวหรือเทาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

เมื่อถามถึงการกำหนดวัดสำคัญในปฏิทิน นายวิษณุ กล่าวว่า ขอให้รอผู้ที่เกี่ยวข้องได้หารือกัน จากนั้นจะประกาศให้ทราบ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถประกาศใดๆ ทั้งนี้หากใครต้องการทำปฏิทิน ก็ขอให้ทำตามปกติก่อน ส่วนวันสำคัญที่ยังไม่ชัดเจน ก็เว้นไว้ก่อน จนกว่าจะมีการประกาศค่อยไปเพิ่มเติม เช่นเดียวกับวันหยุดระหว่างปี ส่วนการเลื่อนพระยศของพระบรมวงศานุวงศ์นั้น ตามหลักการแล้วเคยสถาปนากันอย่างไร ก็ให้เป็นเช่นนั้นจนกว่าจะมีการสถาปนาใหม่ ดังนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการสถาปนาใหม่ก็ให้เรียกเหมือนเดิม ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเองตามใจชอบ

Share Button

สนช.รับทราบอัญเชิญ องค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์ กษัตริย์องค์ใหม่

gmn0s8rimuzigrsckkctjybkkzedrpullet2vhijqrwaoozrbitufu7imx519i

สนช.รับทราบกราบบังคมทูลเชิญ องค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์ กษัตริย์องค์ใหม่ ถวายพระพรเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” …
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวาระพิเศษ ที่จะส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณา โดยที่ สนช.เรียกประชุม สนช.นัดพิเศษ เวลา 11.00 น. วันเดียวกัน เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม สนช. ตามที่ได้รับแจ้งจาก ครม.

4dqpjutzluwmjzzjxtr1qiiwjm0e0522f5zt15m2hsoq

ทั้งนี้ การประชุม ครม. เพื่อพิจารณาวาระพิเศษ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เชิญ คสช.เข้าร่วมรับทราบการพิจารณาวาระพิเศษด้วย โดยบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เป็นสมาชิก คสช. ทั้ง พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.สส. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. รวมถึง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ กรธ. เข้าร่วมการประชุม
ก่อนการประชุม ผู้สื่อข่าวสอบถามนายกฯ ว่า วันนี้เป็นการประชุมร่วม ครม. และ คสช.หรือไม่ นายกฯ ไม่ตอบ เพียงแต่อมยิ้มแล้วพยักหน้า ก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเข้าร่วมประชุม

สำหรับบรรยากาศก่อนการประชุม ครม. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ได้แจกหนังสือคำศัพท์เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดทำโดยกรมศิลปากร แก่คณะรัฐมนตรี และสื่อมวลชน ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ยังได้จัดทำหนังสือเล่มนี้เป็น E-book เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th
njpus24ncqkx5e1exviqiccrjurl9p1hxckczhdff7y

ต่อมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดเผยว่า การประชุมวาระพิเศษเรียบร้อยแล้ว โดยวาระพิเศษ คือ รับทราบการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้น ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ ที่ประชุม สนช.จะพิจารณาในเวลา 11.00 น. และคาดว่า 1-2 วันนี้จะเข้าเฝ้าฯ โดยขณะนี้ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำผลการพิจารณาการประชุม ครม.วาระพิเศษ แจ้งยังประธาน สนช.แล้ว

ขณะที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิป สนช. กำลังอยู่ระหว่างการประชุมลับเพื่อรับทราบเรื่องสำคัญที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา โดยเข้าสู่วาระการประชุม สนช.ทั้ง 250 คน ในเวลา 11.00 น. นี้ มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ทำหน้าที่เป็นประธานประชุม ซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย

ล่าสุดเวลา 11.20 น. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานประชุม สนช.วาระพิเศษทั้ง 243 คน รับทราบเรื่องสำคัญที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา เพื่อพิจารณาวาระตามที่ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา และกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมสมาชิก สนช.เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

โดย นายพรเพชร กล่าวว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ ในวาระ การแจ้งการสถาปนาองค์รัชทายาทขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์รัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาล
ทั้งนี้หลัง สนช.ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของราชอาณาจักรไทยสืบไป สมาชิก สนช.ได้ยืนขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ โดยพร้อมเพรียง ว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2557 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบุหมวดสองเรื่องพระมหากษัตริย์ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 หมวด 2 ใน มาตรา 23 คือ กรณีที่ราชบัลลังก์หาว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ จากนั้นจะให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ.

Share Button

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

3ac37924ec9d9ef1c34243b16a079c5f_m

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.15 น.
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน

กิจกรรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น เป็น “กิจกรรมแห่งชาติ” ที่รัฐบาล ร่วมกับประชาชน “คนไทย” ทุกภาคส่วน ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา บนแผ่นดินไทย อันเป็น “สุวรรณภูมิ” ของเราแห่งนี้ ในการที่จะรวมพลัง เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวที แด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ “ทุกพระองค์” ที่ดำเนินการมาอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั่วประเทศ อย่างสมพระเกียรติ สง่างาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งยังได้เป็นการแสดงออกถึงความรู้ รัก สามัคคี และความมีวินัยของคนในชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ ของชาติไทย มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 800 ปีแล้วก็ตาม ก็ยังคงเป็นสถาบันหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ และเป็น “สายธารอันชุ่มฉ่ำ” แห่งการพัฒนาความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังบทประพันธ์ตอนหนึ่งของ ด็อกเตอร์ อภิชาต ดำดี ที่ว่า “แม้ไม่มี ราชา ผู้สามารถ จะเป็นชาติมีชื่อหรือไฉน ที่วันนี้ยังมีประเทศไทย ใครหนอใคร ฝ่าฟัน สร้างกันมา” สิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันความผูกพัน ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยอย่างแน่นแฟ้น ตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทย

ในการนี้ ผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้ยึดมั่น ในสิ่งที่ “ทุกท่าน” ได้เปล่งสัจวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีด้วยการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน จะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศ ด้วยหลักนิติธรรม มีธรรมาภิบาล จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตและความสงบสุขที่ยั่งยืน จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ และประชาชน และจะประพฤติปฏิบัติตน ตามรอยพระยุคลบาท ในแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำ “ศาสตร์ของพระราชา” มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคน ทั้งที่ร่วม “กิจกรรมแห่งชาติ” ในครั้งนี้ ณ สถานที่ราชการ สถานประกอบการ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ อันเชื่อมโยงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันทางจิตใจของพสกนิกรชาวไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ที่อาจจะไม่ได้ร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ที่กำหนด ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าทุกคนนั้น สามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ในการนี้ ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและทั้งที่อยู่ในต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่อมวลชน ทุกแขนง ที่ได้ช่วยกันนำภาพ “พลังแห่งความจงรักภักดี” ทั้งจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และทั่วทุกมุมโลก ปรากฏสู่สายตาของชาวไทยและชาวโลก ได้อย่างงดงาม และมีความหมาย

สำหรับวันนี้ ผมขอยก “ครอบครัวของ ร.ต.อ.หญิงวิภารัตน์ กากแก้ว” เป็นตัวอย่างครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” หลายแขนง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในชีวิตรับราชการ รวมทั้งสอนลูก ๆ ให้รู้จักการใช้ชีวิตใน “วิถีพอเพียง” บนพื้นที่ 20 ไร่ของครอบครัว ดำเนินการตาม “เกษตรทฤษฎีใหม่” โดยแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกบ้าน 1 หลัง ทำนา 13 ไร่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา 4 บ่อ และพื้นที่ที่เหลือ ทำยุ้งฉาง เลี้ยงสัตว์ และทำ “สวนเกษตรแบบผสมผสาน” ในการปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งกินเอง ทั้งขายเป็นรายได้เสริม ทั้งทำบุญและแจกญาติพี่น้อง แลกเปลี่ยนพืชผลกันในตลาดชุมชน ตามวิถีไทย ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งหมดนั้นเป็นการทำ “เกษตรอินทรีย์” แบบครบวงจรในครัวเรือน โดยใช้ปุ๋ยคอกจากมูลไก่ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ดำนาเอง เก็บเกี่ยวเอง และสีเป็นข้าวสารเก็บไว้ในยุ้งฉาง สำหรับกินเองได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้น มีการทำ “บัญชีครัวเรือน” ทำให้รู้และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ที่ฟุ่มเฟือย และหารายได้เสริมให้เพียงพอต่อรายจ่ายที่จำเป็น โดยมีการเก็บออมไว้ 25% สำหรับใช้จ่าย ยามฉุกเฉิน เจ็บป่วย หรือในยามชรา

ทั้งนี้ ครอบครัวของ ร.ต.อ.หญิงวิภารัตน์ฯ ได้ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวทางพระราชดำริจนประสบความสำเร็จ ทำให้สามารถทุ่มเทกับงานในเวลาราชการ และใช้นอกเวลาราชการทำ “ไร่นาสวนผสม” ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ยึดติดลาภยศ ชีวิตก็มีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผมเห็นว่าเป็นแนวทางที่จะสร้างความเข้มแข็งในระดับ “ครัวเรือน” ของสังคมไทย ได้อย่างยั่งยืน หากเราได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจ ที่สำคัญ ผมเห็นว่าเป็นการเอาชนะ “กิเลส” ที่เป็นสนิมในจิตใจ และเอาชนะ “การทุจริต” ที่เป็นสนิมในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน และข้าราชการ ที่ได้น้อมนำ “แนวทางของพ่อ” ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นครรลองที่ถูกที่ควร

สำหรับข้าราชการ “บางส่วน” ที่ยังหลงผิด ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เรียกรับผลประโยชน์ มีอิทธิพลเหล่านั้น ที่ยังจมอยู่ในกองกิเลส อาทิ เช่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในหัวเมืองท่องเที่ยวในบริเวณ เช่น หาดใหญ่ พัทยา หัวหิน และพื้นที่เศรษฐกิจอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทุกครั้งเมื่อผมได้รับรายงานแม้ว่า จะเป็นเพียงส่วนน้อย บางคนเท่านั้น ก็รู้สึกไม่สบายใจ ผมคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ไม่สบายใจ เราก็ต้องช่วยกันรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ผู้ที่กระทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ ขอให้ปรับปรุงตัว และยึดมั่นในสัจวาจา ที่ตนได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วย

พี่น้องประชาชนครับ

ในระดับรัฐบาลนั้น เราได้มีแนวทางในการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาประยุกต์ใช้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดผลจากการทำงานที่เป็นรูปธรรม มีผลสัมฤทธิ์ เป็นเครื่องประกันความสุขของทุกคนได้ เพียงแต่ขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนทุกคน ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ 1. ขอให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยมีการลดอัตตาของตัวเองลงไป มองให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกันให้มากขึ้น เป็นการสร้าง เหมือนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Mindset ใหม่ ในกระบวนการคิดของคนไทย เพราะทุกกิจกรรม ทุกมิติ ในโลก นับจากนี้ต่อไป เราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องการการเชื่อมโยง การสร้างเครือข่าย การรวมตัวกัน เราจึงจะเดินหน้าขับเคลื่อนไปได้ ตลอดรอดฝั่ง เช่น การที่เราสร้างกลไก “ประชารัฐ” การรวมกลุ่มสหกรณ์ การสร้างห่วงโซ่คุณค่า (ทั้งต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง) และตลาดชุมชน ที่ต่อไปนั้น จะใช้เป็นสถานที่ “จับคู่” ทางธุรกิจ เป็นวงจรธุรกิจ “ระดับฐานราก” เป็นต้น ต้องให้ความสำคัญกับทักษะ “การทำงานเป็นทีม” ซึ่งต้องปลูกฝังเยาวชนของเราในสถานศึกษา “ทุกระดับ” ตั้งแต่วันนี้

เรื่องที่ 2. ขอให้ทำความเข้าใจ พินิจพิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ถึงผลกระทบจากทุกกิจกรรม ที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันว่าย่อมจะมีผู้ได้ประโยชน์ ผู้เสียประโยชน์ เพราะการที่เราจะปรับเปลี่ยน การปฏิรูป หรือการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นนั้น ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในระยะต่าง ๆ แต่ “จุดหมายปลายทาง” แล้ว ย่อมจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ในการดำเนินการแก้ปัญหา “โรงเรียนขนาดเล็ก” กว่า 15,000 แห่ง ทั่วประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ในระยะแรก อาจจะส่งผลกระทบเป็นรายบุคคล รายครอบครัว เพราะต้องปรับตัว ในเรื่องของการใช้ชีวิตและค่าใช้จ่าย เพื่อแลกกับสิ่งที่ได้มา ก็คือคุณภาพการศึกษาและสุขภาพจิตของนักเรียนที่ดีขึ้น

โดยในระยะที่ 2 เมื่อ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ซึ่งถูกตั้งให้เป็น “โรงเรียนแม่เหล็ก” ได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็ง ทั้งจากชุมชนเอง และจากรัฐบาลได้อย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ากว่าเดิม เช่น ประเทศชาติจะสามารถประหยัดงบประมาณ มากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี จากงบลงทุน ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เดิมต้องจ่ายให้โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน จำนวนกว่า 7,000 โรงเรียน แล้วได้นำไปเพิ่มเติมให้กับ “โรงเรียนแม่เหล็ก” ที่อยู่ในโครงการ ในภาพรวม เป็นงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอน “เพิ่มขึ้น” กว่า 500 ล้านบาทต่อปี

ดังนั้น ในระยะที่ 3 ในอนาคต เมื่อเราสามารถเชื่อมโยงกลไกประชารัฐ และประชาคมใกล้เคียงกับโรงเรียนเป้าหมายเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ในวันข้างหน้าได้แล้ว ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและครูไม่ครบชั้น ที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน ก็จะหมดไป และประเทศไทยก็จะได้ “ทรัพยากรมนุษย์” ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ประเทศไทยก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ในทุกมิติ

เรื่องที่ 3. คือขอให้เข้าใจว่า เราไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามได้ ในเวลาเดียวกัน ในคราวเดียวกัน แบบ “พลิกฝ่ามือ” โดยเฉพาะในเชิงโครงสร้าง ระบบ วิธีการ และการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ หรือแม้กระทั้งภาคธุรกิจเอกชนเองก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือ การกำหนดผลสัมฤทธิ์ ตามห้วงระยะเวลา ให้มีผลเป็นรูปธรรม ชัดเจน จับต้องได้ อาทิ เช่น การกำหนดเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับ ตั้งแต่ ปี (พ.ศ. 2557 –2569) เดิมเราทำไว้ 13 ปี ที่จะต้องสามารถประเมินผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การขุดสระในไร่นา มีเป้าหมาย 3 แสนกว่าสระ ภายในปี 2569 ปัจจุบันแล้วเสร็จ 1 แสนกว่าสระ คิดเป็นร้อยละ 40 ประปาหมู่บ้าน มีเป้าหมาย 7,500 แห่ง ภายในปี 2560 ปัจจุบันแล้วเสร็จ 5,700 กว่าแห่ง คิดเป็นร้อยละ 77 และเป้าหมายการจัดหา น้ำเพื่อการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการในภาพรวม ทั้งหมดกว่า 8,300 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร “เพิ่มเติม” ในระบบได้แล้ว กว่า 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 21 เป็นต้น คือในระยะยาว

ซึ่งปัจจุบันห้วงระยะเวลาของแผนดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ตารางการปฏิบัติ แผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากเดิมที่ทำไว้ ปี 2557 – 2569 (13 ปี) เราต้อง“ขยาย” เป็นปี 2560 – 2579 (20 ปี) ที่ผ่านมานั้นมีเป้าหมายระยะยาว วันนี้ที่รายงานให้ทราบเมื่อสักครู่เป็นสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วถึงช่วงระยะเวลานี้ เราคงต้องทำต่อไปให้ครบ

เรื่องที่ 4. พึงระลึกเสมอว่า การพัฒนาและการสร้างความเจริญเติบโตของประเทศนั้น เราต้องสามารถรักษาสมดุล ให้ได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศให้ได้ โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มในอาชีพเดียวกันแล้วมีการเชื่อมโยงไปสู่อาชีพอื่น หรือกลุ่มอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิเช่น การรวมกลุ่มของเกษตรกร การตั้งสหกรณ์การเกษตร จากนั้นก็เชื่อมโยงไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป สถาบันวิจัยทางการการเกษตรเข้ามาช่วยเหลือ และตลาดชุมชุน ตลาดส่งออก เป็นต้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่มกันนั้น จะส่งผลดีในการรวมตัว เพื่อที่จะแก้ปัญหาอันเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความคล้ายคลึงกันแบบ “เป็นกลุ่ม เป็นก้อน” มีอำนาจในการต่อรองสูงขึ้น มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้น

ที่สำคัญก็คือ การยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือของรัฐบาล จะสามารถดำเนินการได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ และการใช้ทรัพยากร ในการเข้าไปดำเนินการจัดการกับปัญหาได้ อย่างคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการได้ไม่เป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินแบบ “เบี้ยหัวแตก”

ทั้งนี้ นอกจากจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน ในระยะเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระยะยาว ในคราวเดียวกันด้วย อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างต้องอาศัยเวลา ต้องอดทน และทุกอย่างต้องเดินหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยนะครับ ไม่เช่นนั้นจะเกินผลกระทบกับหลายส่วนด้วยกัน

เรื่องที่ 5. เราทุกคนควรติดตามข่าวสาร และทำความเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก กับอาเซียนและประเทศไทยนั้น มีผลสืบเนื่องกันใน “ทุกมิติ” ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ในระดับประชาคมโลก และรายประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้ง มีความแตกต่างกันอย่างมากมาย ในด้านพื้นฐานของทรัพยากรมนุษย์ ระดับการศึกษา ความมีอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งจะอย่างไรก็ตามเราก็มีความจำเป็นจะต้องแสวงหาความร่วมมือ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศของเราเอง และระหว่างประเทศให้ได้ “บนความแตกต่าง”

โดยเราควรที่จะ “แสวงหาจุดร่วม จุดต่าง” แล้วหาจุดเชื่อมโยงให้ได้ ต่อกันให้ติด ให้ได้โดยเร็ว เช่น กลไก “ประชารัฐ” ของรัฐบาลนี้ เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยง “ภายในประเทศ” ในเชิงโครงสร้าง เชิงหน้าที่และเชิงความรับผิดชอบ ที่เราจะมุ่งสู่เป้าหมายอันเดียวกัน ก็คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศชาติ และประชาชน และการที่รัฐบาลนี้ ได้วางยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้เป็น “สะพาน” เชื่อมโยงกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก อาทิเช่น (G20) หรือกับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา (G77) ทั้งนี้ก็เพื่อจะรักษาความสมดุล ในการพัฒนาของโลก ในฐานะที่เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” โดยเราจะต้องเข้มแข็งไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เหล่านี้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ามิติเศรษฐกิจของโลก จะมั่งคั่งเท่าไหร่ก็ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากประชาคมโลก จะช่วยย้ำเตือนเรา ถึงการพัฒนาที่สมดุล ทั้งในมิติสังคม คือ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ “อย่างพอเพียง” และในมิติสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

เรื่องที่ 6. สิ่งที่เป็นปัญหา รัฐบาลยังแก้ไขได้ไม่มากนัก ก็คือ “ความเข้าใจ ความร่วมมือ” ของประชาชน และการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ชิดกันระหว่างข้าราชการกับประชาชนระดับล่าง เราจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาตนเองให้รวดเร็ว เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งข้าราชการและประชาชนทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้

ทั้งนี้ การที่จะสามารถปรับเปลี่ยนคนที่ไม่เข้าใจ ไม่ร่วมมือ ต่อต้านได้นั้น เราจำเป็นต้องน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ซึ่งควรต้องคำนึงถึงความเป็นมาเป็นไปในอดีตที่ผ่านมา และต้องมองอนาคตร่วมกันเป้าหมายเดียวกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งจะช่วยให้สังคมของเราดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำธำรงความเป็นธรรมได้ในที่สุด

ทั้งนี้ โดยหลักการของ “ประชาธิปไตย” นั้น ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ แก่ส่วนรวม คนกลุ่มใหญ่ เสียงส่วนใหญ่ก่อน จากนั้น “ผลพวง” ต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นเชื่อมโยงไปถึง “คนกลุ่มน้อย เสียงส่วนน้อย” ด้วยเช่นกัน เราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง ถ้าเกิดไม่ได้เลยก็ไม่ได้สักส่วนหนึ่งแหละครับ แม้ว่าที่ผ่านมานั้น “คนบางส่วน” อาจไม่เห็นด้วยกับนโยบาย – แผนงาน – โครงการ ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการ “สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ” ไม่ให้เกิดการต่อต้าน ไม่ตำหนิติเตียน โดยต้องให้เวลากับทุกคน รับฟัง มีสติ ใช้สติปัญญาอย่างใคร่ครวญ

สิ่งสำคัญที่สุดของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ในการทำงานร่วมกันแบบ “ประชารัฐ” นั้นก็คือ จัดทำในสิ่งที่เป็นกิจกรรมตัวอย่าง ซึ่งประสบความสำเร็จแล้ว ให้มองเห็นผลเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับผลดีขึ้นหากให้ความร่วมมือกับทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำทางผู้ที่ยังไม่เข้าใจได้ปรับเปลี่ยนตัวเอง เพราะว่าการทำสิ่งใดก็ตามนั้น หากไม่มีการเริ่มต้น ก็จะไม่มีความสำเร็จ บางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาน้อย บางอย่างใช้เวลามาก เหมือนกับการปลูกพืชระยะสั้น ระยะยาว ดังนั้น ทุกคนต้องรู้จัดอดทน ต้องรอคอย ถึงผลประโยชน์ในอนาคต ที่แตกต่างกันในเวลานี้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

เรื่องที่ 7. นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศไทย คนไทยในอดีต ที่ผ่านมา ก็คือ เราสนใจงานในเชิงโครงสร้าง “น้อยเกินไป” ทำให้ มุ่งแต่การแก้ปัญหาเล็ก ๆ ไม่ตรงจุด หรือเน้นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว โดยไม่ทำในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งไปพร้อมด้วย ให้ได้มากบ้าง น้อยบ้างในเวลาเดียวกัน ด้วยขีดความสามารถที่เรามีอยู่ เราก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำแบบเดิม ๆ ให้ได้เสียก่อน แล้วเราจึงจะสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ในแนวทางที่เกิดความยั่งยืนได้ รวมทั้งต้องมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่รอบด้าน และทันสมัย เพื่อจัดทำเป็น “ฐานข้อมูลกลาง” ให้ได้โดยเร็ว สำหรับให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน วิเคราะห์ในมุมมองที่ตนเองรับผิดชอบ และกำหนดแนวทางวิธีการในการดำเนินงานอย่างบูรณาการกัน

เรื่องที่ 8. ประเทศไทยของเรานั้น จัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูงโดยสามารถเพาะปลูกพืช เพื่อเป็นสินค้าส่งออกได้ จริงอยู่ที่ในอดีต เรามีผลผลิตที่เพียงพอ ที่ดินและทรัพยากรต่าง ๆ ก็เพียงพอ ราคาสูงอยู่ แต่เมื่อประเทศของเราเติบโตขึ้น โลกเติบโตขึ้น ประชากรมากขึ้น การบริโภคก็มีปริมาณสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่พื้นที่เพาะปลูกของเราหรือของโลกนั้นกลับมีแนวโน้มลดลง

เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชใหม่ จากเดิม “เกษตรแบบธรรมชาติ” เป็นการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เช่นระบบการปลูกพืชน้ำหยด การทำไร่นาสวนผสมแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหรือเรียนว่า Demand Supply

ทั้งนี้ จะได้มาช่วยเสริมศักยภาพทางการเกษตรที่เคยอาศัยธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวเป็นตัวกำหนด อีกทั้งเราต้องปรับรูปแบบการเกษตรของเรา จาก “เกษตรครัวเรือน” เป็นเกษตรแปลงใหญ่ หรือการรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกร เป็นสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในเรื่องของการเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป การตลาด

โดยเกษตรกรนั้น จะต้องรู้จักการบริหารจัดการตนเอง ทั้งระบบ เป็นทางเลือกให้เกษตรกรไทยใน “ยุคใหม่” ที่เรียกว่า “Smart Farmer” เราต้องการให้เกิดความสมดุล ระหว่างภาคประชาชน พ่อค้าคนกลาง และการส่งออกโดยภาคธุรกิจเอกชน พึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปัจจุบันรัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการหลายมาตรการด้วยกัน อาทิเช่น ในการเตรียมมาตรการในเรื่องสนับสนุนให้มี “ยุ้งฉาง” ขนาดใหญ่หรือ” หรือ “ไซโล” เพิ่มเติมขึ้น ให้กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในอนาคตอันใกล้นี้

เรื่องที่ 9. ศักยภาพของประเทศไทยในโลกใบนี้นั้น ไม่น้อยไปกว่าใคร เราอาจจะมองในเรื่องนี้ น้อยเกินไป หรืออาจจะมองข้ามไป เราอาจจะไมมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการบูรณาการที่ชัดเจนก็คือ การจัดสรรและใช้ประโยชน์จาก “ที่ดิน” ซึ่งเรามีค่อนข้างสมบูรณ์ มากกว่าประเทศอื่น ๆ

ในห้วงที่ผ่านมานั้น แม่น้ำ ที่ดิน ป่าเขาของเรา ถูกจำกัดการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ที่มีอยู่เฉพาะในประชาชน “จำนวนหนึ่ง” เท่านั้น เราไม่ได้ใช้เทคนิคการควบคุมการบริหารจัดการ และการใช้สอยจากสิ่งที่เรามีอยู่ อย่างคุ้มค่า และรักษาสมดุลได้ จนทำให้เกิดปัญหากันอยู่ อย่างในปัจจุบันนี้ ทั้งน้ำท่วม ฝนแล้ง ป่าถูกทำลายเสื่อมโทรม ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะมาช่วยกันคิด ช่วยกันร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะที่เสื่อมโทรม “มากไปกว่านี้” เราต้องหยุดให้ได้ เราต้องใช้ศักยภาพ “การเป็นศูนย์กลาง” ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในอาเซียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การไปมาหาสู่ของประชาชนในอาเซียน

การลงทุนร่วม การค้าต่างตอบแทนในกลุ่มอาเซียน ในลักษณะที่ไทยมีศักยภาพ ในการเป็น “ศูนย์กลาง” ในภูมิภาคได้ ในหลายกิจกรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยว การสาธารณสุข รักษาพยาบาล ยา ดิจิทัล การคมนาคมระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงตลาด การค้า การลงทุน ทั้งในส่วนของ SME สินค้าประชารัฐ และการสร้างแบรนด์ของประเทศไทย อาทิเช่น ข้าวอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ ที่มีราคาสูง ปรับปรุงคุณภาพการผลิต การแปรรูป ให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหาร มีการลงทุนแนวใหม่ที่เรียกว่า New S-Curve ซึ่งสนองตอบต่อความต้องการของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ให้มาก

รวมทั้ง เราต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับ การสร้างความเชื่อมโยง “ทางกายภาพ” อาทิเช่น ถนน รถไฟ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ท่าเรือขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทั้งการเชื่อมโยงกันเอง ระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ระหว่างเมืองและระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายในประเทศ ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV อาเซียน และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก เราต้องคิดให้ไกลไปอีก ทั้งนี้ ถ้าเราไม่สามารถจะสร้างให้เกิดขึ้นในวันนี้ได้แล้ว รายได้ก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งกับประชาชน และประเทศชาติ แล้วเราจะอยู่กันอย่างไง วันหน้าคนเรามากขึ้น รายได้ก็ลดลง เศรษฐกิจประเทศก็แย่ลง เราอยู่กันไม่ได้แน่นอน

พี่น้องประชาชนที่รักครับ

ผมรับรู้ได้ถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ เป็นบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน ก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ได้รักษา สิ่งดีงาม มีความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็น “เอกลักษณ์ของคนไทย” และ “สยามเมืองยิ้ม” ซึ่งถึงแม้ว่าจะห่างหายไปนานจากสังคม แต่ผมก็คิดว่ายังอยู่ แต่หลายอย่างทำให้เป็นไปแบบนั้น วันนี้ สิ่งเหล่านี้กำลังกลับคืนมาสู่บ้านเมืองของเรา ผมก็อยากให้รักษากันไว้ให้นาน ๆ ที่สุด ให้ลูกหลานได้ซึมซับ เราจะได้รู้ว่า “ความมีน้ำใจ คือไทยแท้” สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เห็นก็คือ การที่เข้าแถวในการเข้าถวายความอาลัยพระบรมศพ ก็ขอให้เป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อย่าแบ่งแยกกันเลย ทั้งข้าราชการ ประชาชนก็ญาติพี่น้องกันทั้งสิ้น คือคนไทยด้วยกัน

เพราะฉะนั้น ทุกคนต่างก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน อย่าแบ่งแยกกัน ในส่วนของการ ปองดองของคนในชาตินั้น ผมคิดว่าวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทุกคนจะปรับตัวเข้าหากัน พูดจาถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน แล้วก็ไม่นำเรื่องที่เป็นความขัดแย้งเรื่องเล็ก ๆ น้อย เช่น ความคิด หรือคำพูดบางคำ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับคนบางคนหรือคนบางส่วนนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่เจตนาด้วย ก็ขอให้ทุกคนรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่เช่นนั้นทุกอย่างก็จะเป็นความขัดแย้ง แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ไม่หวังดี ในการที่จะขยายความขัดแย้งเหล่านี้ต่อไป ในเรื่องของการปองดอง หรือความรักสามัคคีนั้น เราบังคบกันไม่ได้ ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยใจ เราไม่สามารถจะใช้กฎหมายใช้การบังคบให้เกิดขึ้นได้

สำหรับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ให้เป็น “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” ก็มีมาทุกปี เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ได้กำหนดไว้เช่นกันในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ผมก็ขอให้ทุกคนได้ตระหนัก ร่วมกันป้องกัน และขจัดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา และผู้ไร้ความสามารถ ผู้พิการที่อ่อนแอกว่า เพื่อให้สิ่งเลวร้ายเหล่านี้หมดสิ้นไป จากสังคมไทย และจากจิตใจคนไทย “บางคน” ที่นิยมใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น บางครั้งก็ดื่มสุราอาละวาด ทำร้ายคนในครอบครัว ทำร้ายคนอื่น ไร้สติ เหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขอฝากเป็นข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่อาจจะส่งผลดีที่ยิ่งใหญ่ หลายคนอาจจะยังไม่ได้คิดหรือคิดแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากใกล้เทศกาล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” หลายคน หลายหน่วยงาน เตรียมมองหา “ของขวัญ ของฝาก” พ่อแม่ ลุง ป้า น้า อา ญาติผู้ใหญ่ “ที่บ้าน” หรือลูกน้อง เจ้านาย “ที่ทำงาน” ก็ขอฝากให้พิจารณาเลือกสรร เลือกซื้อเลือกหา สินค้าพื้นบ้าน ที่เรียกว่าสินค้า OTOP ประชารัฐ ผลไม้ พืชผลทางการเกษตร และข้าวสารบรรจุห่อจากชาวนา “โดยตรง” หรือสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอื่นๆ ของSME แลละธุรกิจ Start-up ของไทย ทั้งในตลาดคลองผดุงฯ ข้างทำเนียบรัฐบาลตลาดชุมชน ใกล้บ้านท่าน หรือจาก “ตลาด On-line” ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอุดหนุนชาวนาและเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นโมเดลสร้างการเชื่อมโยง ตลอด “ห่วงโซ่คุณค่า” อันจะเป็นทางรอดของเกษตรกร และทางออกของผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน

ขอบคุณครับ ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ครับ สวัสดีครับ

Share Button

นายกฯ เผยอีกไม่นานไทยกำลังจะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

img_1369

นายกฯเผยอีกไม่นานไทยกำลังจะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ยันเดินหน้าโรดแมปสู่เลือกตั้งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ขออย่ามองเป็นตัวอุปสรรค แค่เข้ามาขจัดปัญหาเพื่ออนาคตชาติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวแสดงปาฐกถาเนื่องในงานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (เจเอฟซีซีที) ตอนหนึ่งว่า

ขอยืนยันกับทุกคนว่า ไม่ต้องกังวลกับสถานการณ์ของไทย เพราะทุกอย่างยังคงมีเสถียรภาพเช่นเดิมทุกด้าน และใช้เวลาอีกไม่นานนักเราก็จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ และเราก็จะทำหน้าที่เหมือนเช่นวันวานที่ผ่านมาในทุกเรื่องในหน้าที่ของรัฐบาล” นายกฯกล่าว

Share Button

สปท. ดันแก้พ.ร.บ.ทนายความ หลังใช้มานานร่วม 30 ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกรณีกล่าวหาทนายความทำผิด

62

นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ สปท.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีที่ทายาทตระกูล ณ ป้อมเพชร มอบหมายให้ทนายความฟ้องกลับคดีอาญากรณีปลอมพินัยกรรมนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อมีข่าวในทางที่เสียหายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของทนายความที่นอกเหนือจากการว่าความตามปกติแล้ว ทนายความอาจจะยังไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำพินัยกรรมและเอกสารอื่นๆ ซึ่งเมื่อครั้งที่ตนเป็นสปช. จนถึงขณะนี้เป็นสปท.ตนพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 ที่ใช้มานานเกินกว่า 30 ปี โดยตำแหน่งประธานกรรมการมารยาททนายความ และคณะกรรมการสอบสวนคดีมารยาททนายความ ที่เป็นทนายความทั้งหมดนั้น ควรแก้ไขให้ประธานกรรมการมารยาททนายความนั้น ต้องให้ผู้แทนของเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานกรรมการมารยาททนายความ และคณะกรรมการสอบสวนคดีมารยาททนายความนั้น ต้องมีผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา กระทรวงยุติธรรม และทนายความ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนคดีมารยาททนายความ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมในกรณีกล่าวหาทนายความประพฤติผิดมารยาททนายความ และยังมีผลต่อความน่าเชื่อถือของสภาทนายความด้วยว่า มีความจริงใจที่จะควบคุมการทำหน้าที่ของทนายความไม่ให้ประพฤติผิดมารยาททนายความ รวมทั้งการสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมกับทนายความและผู้ร้องเรียนทุกฝ่าย

“หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ทนายความประพฤติผิดมารยาททนายความ จะต้องมีการลงโทษโดยพิจารณาความผิดร้ายแรง เพราะทนายความถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งตำแหน่งนายกและกรรมการสภาทนายความนั้น ต้องระบุวาระการดำรงตำแหน่งชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการสืบทอดตำแหน่งด้วย เพื่อให้โอกาสทนายความรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหารสภาทนายความ ดังนั้น ขอเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและสภาทนายความ รีบแก้ไขพ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528 โดยด่วน และหากต้องการให้ผมเป็นกรรมการร่วมแก้ไขด้วยก็ยินดี เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมและประชาชน”นายบัญชากล่าว

Share Button

คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชุมเรื่อง “มาตรฐานใหม่การป้องกันและปราบปรามทุจริตในยุคปฏิรูปประเทศ (ภาครัฐ)

unnamed

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษาโฆษกกรรมาธิการคนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวว่าในช่วงเช้าคณะกรรมาธิการได้ประชุมเรื่อง “มาตรฐานใหม่การป้องกันและปราบปรามทุจริตในยุคปฏิรูปประเทศ(ภาครัฐ) โดยมีการเชิญหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประชุมโดยได้มีการนำเสนอมาตรฐานใหม่การป้องกันและปราบปรามทุจริตในยุคปฏิรูปประเทศ ได้แก่

๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ….
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….๓. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ….๔. การปฏิรูปมาตรฐานการเสริมสร้างระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐและในช่วงบ่ายได้มีการประชุม เรื่อง “มาตรฐานใหม่การป้องกันและปราบปรามทุจริตในยุคปฏิรูปประเทศ(ภาคเอกชน) ได้มีการเชิญหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมประชุมในการประชุมได้การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่หน่วยงานภาครัฐที่ว่าจ้างมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐดำเนินการออกแบบหรือรับเป็นที่ปรึกษาในโครงการก่อสร้างต่าง ๆอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากการว่าจ้างจะได้รับสิทธิพิเศษและกฎหมายยกเว้นไม่ต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการว่าจ้างเอกชนทำให้อาจเกิดการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะได้มีการนำเสนอต่อประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไป

Share Button

เลขานุการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๔๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

unnamed-1

เลขานุการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๔๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. คณะกรรมาธิการฯเห็นควรให้มีการจัดงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครบรอบ ๑ ปี ภายใต้ชื่อเรื่อง “๑ ปี สปท.๑๐๘ เรื่องการปฏิรูป” ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ และเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

๒. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูปจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๒.๑ เรื่อง “แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ๒.๒ เรื่อง “ผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ….” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนสำหรับวันอังคารที่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ที่ประชุมมีมติให้งดการประชุม เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอความร่วมมือใช้ห้องประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล

Share Button