สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย ครั้งที่ 38 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

whip191259

 

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

 

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
– ให้ส่วนราชการจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่องหมุนเวียนกันในแต่ละเดือนและให้ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และให้กระทรวง
การต่างประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับทราบ
– ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกิจการตำรวจ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน

 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
– การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สรุปได้ดังนี้

 

๑. พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๑.๑ การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๑.๒ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๑.๓ การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ : การถ่ายโอนงานตรวจรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๑.๔ การแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๒. ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าแนวทางการปฏิรูปผังเมืองและการใช้พื้นที่ และมีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการ ออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

 

๔. กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
– การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สรุปได้ดังนี้

 

๑. ที่ประชุมมอบหมายให้ พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพาณิชย์ ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ และอนุกรรมการ อีก ๓ ท่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย เกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานเรื่อง การปฏิรูปกิจการตำรวจ
๒. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
– ให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
– ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ส่งความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๖ คณะ ให้คณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมาย
ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศประกอบการพิจารณาต่อไป
๓. พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๓.๑ การบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๓.๒ การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ในภาครัฐ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๓.๓ การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๔. ที่ประชุมมอบหมายให้ประธานกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย อนุมัติเป็นหลักการว่า ควรให้คณะอนุกรรมการที่เป็นผู้จัดทำรายงานผลการศึกษา ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ตั้งขึ้นด้วย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๓.๒ สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน
ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖ (ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดทำแผนในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะอื่น ๆ อยู่ระหว่างกำหนดให้มีการประชุมในครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

 

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ รวมจำนวน ๑๐ ประเด็น ดังนี้

 

๑. การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (National Sports University : NSU) พร้อมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….
๒. การปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ….
๓. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
๔. แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
๕. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ….
๖. การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๗. การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๘. การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า และร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ….
๙. การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา
๑๐. การจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะส่งรายงานผลความคืบหน้าดังกล่าวให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทราบต่อไป
๓.๔ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติรับทราบ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ โดยให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย รับไปประสานให้คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการปฏิรูปสื่อ ให้พิจารณาดำเนินการศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยนำกฎหมายหรือแนวทางการดำเนินการของต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาด้วย
๓.๕ ดำริของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสรุปวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติรับทราบ นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริว่า “ให้ส่งประเด็นสำคัญให้ตรงกับหน่วยงานรับผิดชอบไปพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ นำสู่การปฏิบัติ สร้างความเข้าใจ สปท.”
๓.๖ ดำริของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสรุปวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติรับทราบ นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริว่า “ให้ สปท. ร่วมมือกับ สนช. ผลักดัน กม. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ/ให้ทันสมัย/สำคัญให้ออกใช้ได้ ด่วน”
๓.๗ แนวทางการดำเนินการสำหรับร่างพระราชบัญญัติที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประเด็นข้อหารือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ สปท. นั้น ในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ควรจะได้มีการเชิญสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นผู้ยกร่างพระราชบัญญัติเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นด้วย เพื่อทราบเจตนารมณ์ของผู้ยกร่าง และเพื่อเป็นการรับฟังความเห็นที่รอบด้านยิ่งขึ้น
๓.๘ การแจ้งมติและประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ
ที่ประชุมรับทราบ สรุปมติและประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน
รวม ๓ ฝ่ายฯ รวม ๓๘ เรื่อง รวมทั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้นำเรื่องนี้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และแจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วยแล้ว

 

๓.๙ การขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมาธิการ ในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ประชุมรับทราบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขอเสนอชื่อผู้แทนของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนการเสนอชื่อกรรมาธิการของคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ ฉบับ ๆ ละ ๑ คน

 

เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๔.๑ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เรื่อง การปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ผู้แทนสำนักงาน กสทช. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน และคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (คณะที่ ๕) ได้รับทราบ
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ
ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

 

๔.๒ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง การปฏิรูปการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ….
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี และ
ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (คณะที่ ๕) ได้รับทราบ
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
๔. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบราชการฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๕. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงาน
ในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *