สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560

whip110160

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

 

สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง    สภานิติบัญญัติแห่งชาติและ   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

– การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สรุปได้ดังนี้

 • พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑.๑ การปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๑.๒ การปฏิรูปการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ….

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

 • กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

          ที่ประชุมมีมติรับทราบ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณา         แนวทางการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

         ๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกระทรวงการคลัง
ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 • เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข (คณะที่ ๔) ได้รับทราบ
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
 • ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ( Reform) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 • เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข (คณะที่ ๔) ได้รับทราบ
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
 • ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ( Reform) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๓. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูป              การดำเนินการด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย และแนวทางการดำเนินงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ     ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 • เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (คณะที่ ๕) ได้รับทราบ
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
 • ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ( Reform) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรค
  ในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน
Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *