เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 9 ภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 เม.ย.2560 เป็นต้นไป

ratchakitch-18022017001

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค จำนวน 9 ศาลทั่วประเทศ เริ่มเปิดทำการ 1 เม.ย.2560 เป็นต้นไป เนื้อหาระบุว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค จำนวน 9 ศาล คือ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 และมีเขตศาลดังต่อไปนี้

(1) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีเขตศาลในจังหวัดชัยนาท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

(2) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 มีเขตศาลในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

(3) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีเขตศาลในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

(4) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีเขตศาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี

(5) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มีเขตศาลในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน

(6) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีเขตศาลในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี

(7) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 มีเขตศาลในจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี

(8) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 มีเขตศาลในจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(9) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 มีเขตศาลในจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

มาตรา 4 ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสระบุรี
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดระยอง ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 3 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสุรินทร์ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดขอนแก่น ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดพิษณุโลก ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 7 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสงขลา

มาตรา 5 ให้เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 5 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 8 และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

มาตรา 6 ให้เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 และศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

มาตรา 7 ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *