ผลการประชุมแม่น้ำ 3 สาย

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560

whip110160

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

 

สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง    สภานิติบัญญัติแห่งชาติและ   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

– การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สรุปได้ดังนี้

 • พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑.๑ การปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๑.๒ การปฏิรูปการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ….

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

 • กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

          ที่ประชุมมีมติรับทราบ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณา         แนวทางการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

         ๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกระทรวงการคลัง
ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 • เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข (คณะที่ ๔) ได้รับทราบ
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
 • ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ( Reform) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 • เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข (คณะที่ ๔) ได้รับทราบ
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
 • ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ( Reform) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๓. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูป              การดำเนินการด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย และแนวทางการดำเนินงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ     ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 • เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (คณะที่ ๕) ได้รับทราบ
 • นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
 • ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ( Reform) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรค
  ในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน
Share Button

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย ครั้งที่ 38 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

whip191259

 

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

 

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
– ให้ส่วนราชการจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่องหมุนเวียนกันในแต่ละเดือนและให้ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และให้กระทรวง
การต่างประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับทราบ
– ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกิจการตำรวจ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน

 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
– การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สรุปได้ดังนี้

 

๑. พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๑.๑ การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๑.๒ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๑.๓ การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ : การถ่ายโอนงานตรวจรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๑.๔ การแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๒. ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าแนวทางการปฏิรูปผังเมืองและการใช้พื้นที่ และมีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการ ออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

 

๔. กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
– การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สรุปได้ดังนี้

 

๑. ที่ประชุมมอบหมายให้ พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพาณิชย์ ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ และอนุกรรมการ อีก ๓ ท่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย เกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานเรื่อง การปฏิรูปกิจการตำรวจ
๒. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
– ให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
– ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ส่งความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๖ คณะ ให้คณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมาย
ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศประกอบการพิจารณาต่อไป
๓. พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๓.๑ การบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๓.๒ การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ในภาครัฐ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๓.๓ การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๔. ที่ประชุมมอบหมายให้ประธานกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย อนุมัติเป็นหลักการว่า ควรให้คณะอนุกรรมการที่เป็นผู้จัดทำรายงานผลการศึกษา ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ตั้งขึ้นด้วย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๓.๒ สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน
ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖ (ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดทำแผนในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะอื่น ๆ อยู่ระหว่างกำหนดให้มีการประชุมในครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

 

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ รวมจำนวน ๑๐ ประเด็น ดังนี้

 

๑. การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (National Sports University : NSU) พร้อมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….
๒. การปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ….
๓. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
๔. แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
๕. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ….
๖. การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๗. การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๘. การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า และร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ….
๙. การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา
๑๐. การจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะส่งรายงานผลความคืบหน้าดังกล่าวให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทราบต่อไป
๓.๔ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติรับทราบ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ โดยให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย รับไปประสานให้คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการปฏิรูปสื่อ ให้พิจารณาดำเนินการศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยนำกฎหมายหรือแนวทางการดำเนินการของต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาด้วย
๓.๕ ดำริของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสรุปวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติรับทราบ นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริว่า “ให้ส่งประเด็นสำคัญให้ตรงกับหน่วยงานรับผิดชอบไปพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ นำสู่การปฏิบัติ สร้างความเข้าใจ สปท.”
๓.๖ ดำริของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสรุปวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติรับทราบ นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริว่า “ให้ สปท. ร่วมมือกับ สนช. ผลักดัน กม. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ/ให้ทันสมัย/สำคัญให้ออกใช้ได้ ด่วน”
๓.๗ แนวทางการดำเนินการสำหรับร่างพระราชบัญญัติที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประเด็นข้อหารือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ สปท. นั้น ในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ควรจะได้มีการเชิญสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นผู้ยกร่างพระราชบัญญัติเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นด้วย เพื่อทราบเจตนารมณ์ของผู้ยกร่าง และเพื่อเป็นการรับฟังความเห็นที่รอบด้านยิ่งขึ้น
๓.๘ การแจ้งมติและประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ
ที่ประชุมรับทราบ สรุปมติและประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน
รวม ๓ ฝ่ายฯ รวม ๓๘ เรื่อง รวมทั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้นำเรื่องนี้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และแจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วยแล้ว

 

๓.๙ การขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมาธิการ ในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ประชุมรับทราบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขอเสนอชื่อผู้แทนของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนการเสนอชื่อกรรมาธิการของคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ ฉบับ ๆ ละ ๑ คน

 

เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๔.๑ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เรื่อง การปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ผู้แทนสำนักงาน กสทช. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน และคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (คณะที่ ๕) ได้รับทราบ
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ
ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

 

๔.๒ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง การปฏิรูปการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ….
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี และ
ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (คณะที่ ๕) ได้รับทราบ
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
๔. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบราชการฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๕. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงาน
ในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

Share Button

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย ครั้งที่ 37 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

whip161159

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

– ประธานกรรมการฯ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีจะจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเก็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และสถานที่ที่กำหนดทั่วประเทศ
โดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวนำปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ซึ่งจะมีการถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT
– ประธานกรรมการฯ แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับ เรื่อง การปฏิรูปกิจการตำรวจ สรุปได้ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจ และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปใน ๑๐ ด้าน โดยกำหนดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการปฏิรูปในระยะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

เรื่องเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านระบบความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านระบบความปลอดภัยทางถนน ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคม แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (คณะที่ ๒) ได้รับทราบ
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (คณะที่ ๕)ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน
๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการสำนักงาน ก.พ.ร. แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบราชการฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๓. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงาน
ผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๓. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ : การถ่ายโอนงานตรวจรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว (คณะที่ ๖) ได้รับทราบ
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการสำนักงาน ก.พ.ร. แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของสำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

Share Button

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย ครั้งที่ 36 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

whip101159

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ เรื่อง การปฏิรูปกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการปฏิรูปการบริหารจัดการระบบงานด้านความมั่นคง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญและ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม
จะได้จัดทำตารางแผนงานในภารกิจหลัก ระยะ ๒๐ ปี เพื่อกำหนดโครงการ กิจกรรมสำคัญในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ของรัฐบาล และนำกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป

เรื่องเพื่อทราบ

๑. ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง
ที่ประชุมมีมติรับทราบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ส่งรายงานเรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับทราบและพิจารณาด้วยแล้ว
๒. สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการตำรวจ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปฏิรูปกิจการตำรวจจากข้อมูลผลการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ ได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงาน กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ ในด้านต่าง ๆ ต่อไป

เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (คณะที่ ๒) ได้รับทราบ
๓. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงการคลัง เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง เศรษฐกิจผู้สูงวัย
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (คณะที่ ๒) ได้รับทราบ
๓. นำรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข (คณะที่ ๔) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๓. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะสั่งและปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๓. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

Share Button

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย ครั้งที่ 34/2559 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559

whip021159

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมมีมติรับทราบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๑๒ ประเด็น ดังนี้

๑) การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (National Sports University : NSU) พร้อมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….
๒) การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) และร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….
๓) การจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๕) การปฏิรูปด้านการผังเมือง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยคณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและการใช้พื้นที่
๖) การปฏิรูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ
๗) ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล
๘) การปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ พร้อมร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
๙) การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
๑๐) การจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.)
๑๑) เศรษฐกิจเพื่อสังคม (SOCIAL ECONOMY)
๑๒) การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า และร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ….
ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ จะส่งให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทราบต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
๓. นำรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ เรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
๓. นำรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

๓. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ
๓. นำรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

Share Button

แม่น้ำ 3 สาย ร่วมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 15 วัน น้อมเกล้าฯถวาย ‘ในหลวง’­

eywwb5wu57mynkourcgxvs13rj8lkccf2hqvyybbrwow2mjjweagsj

สนช­.­-สปท.-กรธ. ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 15 ­วัน­ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป น้อมเกล้าฯ ถวาย­พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที 27 ต.ค.59 ที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 15 วัน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

njpus24ncqkx5e1eziwphfobhlknfmokdszhrhvt91j

njpus24ncqkx5e1eziwphfobhlknfmwehfv132lhd0u

njpus24ncqkx5e1eziwphfobhlknfmobyrsfcixu5ag

njpus24ncqkx5e1eziwphfobhlknfmw1ydbaqivmqro

Share Button

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ วันพุธที่ 5 ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล

whip061059

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
– สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการฯ ขอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติกำหนดให้วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติขอความเห็นเพิ่มเติมจาก
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ทั้งนี้ ขอให้ส่งความเห็นต่อคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
– ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ติดตามเรื่องกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปการศึกษา ให้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้กลไกรัฐสภาในการติดตามความคืบหน้า โดยพิจารณาในกระบวนการบริหารของรัฐบาลต่อ ๆ ไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในอนาคต และให้ประสานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

เรื่องเพื่อทราบ
๑. สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. รับทราบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ซึ่งขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๑๕๕๙
๒. พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขรายงานโดยให้มีเนื้อหาว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาการปฏิรูป และให้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิรูปการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับแจ้งความเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อประชาชน และการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม
๓. พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๓.๑ การปฏิรูประบบงบประมาณและการเงินภาครัฐ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อน
การปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๓.๒ การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ….
ที่ประชุมมีมติเลื่อนการพิจารณาไปพิจารณาในครั้งต่อไป
๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน พ.ศ. ….
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๓.๔ ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็ง : กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๔. ที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เสนอ และมีมติให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ต่อไป
๕. กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๑) ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ที่ประชุมมีมติรับทราบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้พิจารณาและเห็นชอบรายงานข้อเสนอทั้ง ๒ เรื่อง และได้ส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับทราบและพิจารณาด้วยแล้ว

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ซึ่งประธานกรรมการฯ เห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
๑) นำเรื่องดังกล่าวนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (กขป. คณะที่ ๒) เพื่อทราบ
๒) ส่งให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

๒. ข้อเสนอแนะของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เรื่อง มาตรการส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานอย่างสมดุล
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ซึ่งประธานกรรมการฯ มีคำสั่งให้ส่งเรื่องให้กระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมมีมติรับทราบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๑๒ ประเด็น ดังนี้
๑) การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (National Sports University : NSU) พร้อมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….
๒) การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) และร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….
๓) การจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๕) การปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
๖) การพัฒนาครู : กรณีการแก้ปัญหาวิกฤตผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีแนวโน้มลดต่ำลง
๗) การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาทวิภาคี
๘) การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
๙) แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๑๐) การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น : คนดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๑๑) แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
๑๒) การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม
ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และขอความเห็นชอบเพื่อส่งให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทราบต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงยุติธรรม รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. ขอให้กระทรวงยุติธรรม รายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ
ทุก ๑ เดือน
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ
กฎหมายฯ (กขป. คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปของกระทรวงยุติธรรม
(Mr. Reform) ได้ติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก ๓ เดือน ต่อไป

๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม
การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry Promotion)
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม และผู้แทนกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบทุก ๑ เดือน
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการกีฬา (กขป. คณะที่ ๖) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Mr. Reform) ได้ติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก ๓ เดือน ต่อไป

Share Button

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล

whip280959

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
– ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งว่า ได้ลงนามในหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในเรื่อง การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. …. เพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดตามมาตรการของแผนในระยะสั้นต่อไป
– ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
– ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีดำริเกี่ยวกับการดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ดังนี้
๑. เห็นควรแจ้งคณะรัฐมนตรีทราบเรื่องการมอบหมายดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) และกลไกติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
๒. เห็นควรแจ้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทราบ ผ่านคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
๓. พิจารณามอบหมายให้ กขร. มีหน้าที่เร่งรัดติดตามขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแผนการปฏิรูป ซึ่งผ่านความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีแล้ว ตลอดจนกำกับและประสานงานการดำเนินงานของเจ้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม กขร. รวบรวมรายงานกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบความคืบหน้าเป็นระยะ
นอกจากนี้ จะทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย กขร. และขอดำริเพื่อสั่งการให้ Mr. Reform ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือและประสานงานกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้โดยตรง
– รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ได้แจ้งว่า
๑. ที่ประชุม วิป สปท. ได้พิจารณาขอกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ ต่อสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่อง การปฏิรูปประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ตลอดจนผลงาน ๒ ปี ของรัฐบาล และระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
๒. ที่ประชุม วิป สปท. ได้พิจารณาการจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม จำนวน ๕๐๐ คน ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารขององค์กรเครือข่าย ๗๑ องค์กร โดยจะขอเรียนเชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ
ทั้งนี้ ที่ประชุม วิป สปท. จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน พ.ศ. ….
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ผู้แทนกระทรวงพลังงาน และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. มอบให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน พ.ศ. …. ซึ่งได้จัดทำไว้แล้ว เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามกระบวนการนิติบัญญัติ โดยรัฐบาลจะรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาพิจารณาก่อนรับหลักการ และเห็นควรให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย เพื่อเสนอความเห็นและข้อสังเกตของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อไป
๒. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงพลังงาน รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ขอให้กระทรวงพลังงาน รายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ
ทุก ๑ เดือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๔. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงพลังงาน แทนนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะ
รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (กขป. คณะที่ ๒) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (กขป. คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๕. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็ง : กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. ขอให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบทุก ๑ เดือน
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (กขป. คณะที่ ๕) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Share Button

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

whip210959

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งว่า

– ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้อนุมัติหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. …. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป ซึ่งได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบว่าทั้ง ๒ เรื่อง เป็นผลสัมฤทธิ์จากการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
– ในการสัมมนาเครือข่าย กขร. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ นี้ จะไปชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ Mr. Reform เตรียมตัว ปรับรูปแบบในการทำงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วย

เรื่องเพื่อทราบ

สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. รับทราบแผนปฏิรูปภารกิจที่สำคัญในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๒. รับทราบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๑๕๕๙
๓. รับทราบ
– การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ออกไปอีก ๖๐ วัน จากวันที่ระยะเวลาตามคำสั่งคณะอนุกรรมการสิ้นสุดลง
– ขอปรับเปลี่ยนบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ จากนางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต เป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครอง แทน
– ขอแก้ไขคำสั่งตำแหน่ง พันเอก อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ เลขานุการคณะอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ แทน
๔. รับทราบความเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)” ของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๕.๑ การปฏิรูปการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวร เพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๕.๓ การขับเคลื่อนต้นแบบงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๕.๔ การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๕.๕ แผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๕.๖ การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร
ที่ประชุมมีมติเลื่อนการพิจารณาไปพิจารณาในครั้งต่อไป
๕.๗ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปด้านช่องทางการประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๕.๘ การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๕.๙ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :
การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ….
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
๕.๑๐ ระบบพรรคการเมือง
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อน การปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป
สรุปความเห็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำส่งความเห็นของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) และร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. และประธานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้นำส่งความเห็นของคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประธานกรรมการฯ เห็นชอบให้ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และแจ้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. ขอให้กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ
ทุก ๑ เดือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (กขป. คณะที่ ๒) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (กขป. คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านระบบความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ….

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านระบบความปลอดภัยทางถนน ผู้แทนกระทรวงคมนาคม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. ขอให้กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ
ทุก ๑ เดือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคม แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (กขป. คณะที่ ๒) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (กขป. คณะที่ ๕) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (กขป. คณะที่ ๓) ได้รับทราบ
๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน พ.ศ. ….

ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

Share Button

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

whip

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งว่า
– นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบว่าได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ดำเนินการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และมอบให้รัฐมนตรีทุกท่านรับความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนปฏิรูปต่อไป และประธานกรรมการฯ จะนำแผนปฏิรูปทั้งหมดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
– รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีว่า กฎหมายและการดำเนินการที่ต้องจัดทำภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น
๑) กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน ๔ – ๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จำนวน ๑๖ ฉบับ
๒) กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน ๑ – ๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ ฉบับ
๓) กฎหมายที่ต้องจัดทำแต่ไม่มีกำหนดเวลา จำนวน ๓๗ ฉบับ
๔) การดำเนินการโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการออกกฎหมาย จำนวน ๓๐ เรื่อง
๕) มาตรการปฏิรูปประเทศ (รวมทั้งที่ต้องออกกฎหมาย และการดำเนินการโดยวิธีอื่น ๆ) จำนวน ๓๘ เรื่อง
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกกระทรวงรับไปดำเนินการ โดยให้ยึดหลักว่า รัฐได้อะไร ประชาชนได้อะไร และจะเร่งรัดดำเนินการมากน้อยขนาดไหน
– โครงการสัมมนาเครือข่าย กขร. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวอเตอร์เกทบอลลูม ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
โดยช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) จะเป็นประธานกล่าวเปิด และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งมีการบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” และการบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal : SDGs” และช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความเห็น เรื่อง “การปฏิรูปและขับเคลื่อนระยะเร่งด่วนในปี ๒๕๖๐”

เรื่องเพื่อทราบ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอ ดังนี้
๑) เห็นชอบแนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และให้ส่วนราชการถือเป็นแนวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒) มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ ตรวจสอบที่ดินในเบื้องต้นตามแนวทางความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) เพื่อเสนอแผนงานหรือโครงการให้คณะกรรมการระดับชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อพิจารณาแนวทางหรือโครงการของแต่ละหน่วยงาน และมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการเสนอเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
๓) อนุมัติหลักการในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมาการกฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณายกร่างกฎหมายตามแนวทางดังกล่าวต่อไป
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงพาณิชย์ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบทุก ๑ เดือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (กขป. คณะที่ ๒) ได้รับทราบ

๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ….
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (กขป. คณะที่ ๕) ได้รับทราบ
๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (กขป. คณะที่ ๓) ได้รับทราบ

๓. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ระบบพรรคการเมือง
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบทุก ๑ เดือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะ
รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (กขป. คณะที่ ๓) ได้รับทราบ

Share Button